O nás

KRAJSKÉ  PLAVECKÉ  ZDRUŽENIE  BANSKÁ  BYSTRICA

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 0903 504 713, e-mail: kpzbb1@gmail.com, www.kpzbb.sk

__________________________________________________

         

IČO: 37 958 879

DIČ: 2021943231

 

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-25186

                        dátum prvej registrácie: 23.december 2004

 

Bankové spojenie – bežný účet

                                      Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

                                      IBAN: SK95 1100 0000 0026 2009 8095

 

Bankové spojenie – bežný účet na príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, EÚ

                                      Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

                                      IBAN: SK59 1100 0000 0026 2609 8096

 

Štruktúra orgánov KPZ BB

 

Najvyšší orgán: Valné zhromaždenie, tvoria ho delegáti (na základe vopred stanoveného kľúča),

                              ktorí sú právoplatnými členmi KPZ BB.

                          

Predseda:          Milan Záborský, Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica

                             tel.: 0903 504 713, e-mail: mizaborsky@gmail.com

Výbor:

predseda  - Milan Záborský

podpredseda - Juraj Husár

člen - Peter Barančok

člen - Ján Čamaj

člen - Michal Kán

 

Kontrolná komisia:

predseda - Michal Klein

člen - Jana Gloriková

člen - Peter Mandzák

 

Za Výbor je oprávnený konať predseda, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica.


 


Zväčšiť mapu