O nás

KRAJSKÉ  PLAVECKÉ  ZDRUŽENIE  BANSKÁ  BYSTRICA

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica

(korešpondenčná adresa: Milan Záborský, Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica)

tel.: 0903 504 713, e-mail: kpzbb1@gmail.com , www.kpzbb.sk


 

IČO: 37958879

DIČ: 2021943231

 

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-25186, dátum registrácie: 23.december 2004

 

Bankové spojenie– bežný účet

                                Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

                                číslo účtu: 2620098095/1100

                                IBAN: SK95 1100 0000 0026 2009 8095

 

Bankové spojenie– bežný účet na príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, EÚ

                                Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

                                číslo účtu: 2626098096/1100

                                IBAN: SK59 1100 0000 0026 2609 8096

 

Štruktúra orgánov KPZ BB

 

Najvyšší orgán: Valné zhromaždenie, tvoria ho delegáti (na základe vopred stanoveného kľúča), ktorí sú právoplatnými členmi KPZ BB. Schádza sa podľa potreby.

                          

Predseda:          

Milan Záborský, Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica

tel.: 0903 504 713, e-mail: mizaborsky@gmail.com

 

Výbor:

predseda – Milan Záborský

podpredseda – Ján Valach

člen – Martina Bartková

člen – Ladislav Zelina

člen – Monika Maruniaková

 

Kontrolná komisia:

predseda – Michal Klein

člen – Janka Potančoková

člen – Miroslav Nemec

 

Za KPZ BB je oprávnený konať predseda, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom.

Zväčšiť mapu